Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní Podmínky
Obchodní Podmínky

Tyto obchodní podmínky .platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Lada Malíková se sídlem Kři.žanov 44, Hrob-Křižanov, 41704, IČ:76609219, DIČ:CZ7956152831

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Lada Malíková se sídlem Křižanov 44. Hrob-Křižanov, 41704, IČ:76609219,DIČ:CZ7956152831 , zapsané na Úřadě Magistrátu města Teplice ID RZP:3296677, čj: MgMT/046105/2015/Sch a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Vymezení pojmů

Prodávající je Lada Malíková se sídlem Křižanov 44, Hrob-Křižanov, 41704, IČ:76609219, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".


Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Nelze reklamovat jako vadu zboží změny vzniklé neodborným zásahem-montáží, mechanickým poškozením, nešetrným zacházením, opotřebením vzniklé užíváním, nevhodnou údržbou, užíváním k jiným než předem daným účelům, uskladněním či důsledkem exteriérových a povětrnostních vlivů. Výrobek je určen pouze pro svůj účel, s kterým je kupující seznámen.

 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku).


Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si
   strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
   nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
   a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro  její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle  používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo  provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení  určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím  množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům  právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.


Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.


V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Prodávající zajistí zpětný svoz zboží.


V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen
částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je
v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže
   byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty  pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil  spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby,  jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli  podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené  v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě  následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než  vyžádaných náhradních dílů.

 


Dodací lhůty a přepravné

 • Pokud není uvedeno jinak u popisu zboží v internetovém obchodě, dodací lhůty jsou 7-14 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • V případě, že kupující nepřevezme včas a řádně dodané zboží, má dodavatel právo na úhradu nákladů spojených s přepravou, manipulací a uskladněním nepřijatého zboží. Dále si vyhrazuje nárok na smluvní pokutu za netaktní jednání a to ve výši 20% z kupní ceny dle potvrzené objednávky a následně vystaveného platebního dokladu.
 • Distribuce mimo území ČR – Objednávková a  expediční lhůta a forma úhrady je totožná.


Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a i sebenepatrnější poškození obalu hned nahlásit dopravci a provést písemný záznam nebo balík dopravci vrátit z důvodu poškození. Pro uplatnění reklamace je třeba předložit fotodokumentaci obalu a vystýlky!

 

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

 • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
 • DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.


Typy plateb

 

 • Platba dobírkou. Zákazník platí při předání zboží.
 • Platba převodem z účtu na účet dodavatele nebo hotovostním vkladem na účet dodavatele. Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží email s potvrzením objednávky a s daty o platbě. Poté zákazník převede částku uvedenou v emailu na
  účet dodavatele. V případě nedodržení termínu splatnosti účtujeme úrok z prodlení ve výši stanovené zákonnými předpisy.
 • V případě nepřevzetí objednaného zboží si dodavatel vyhrazuje nárok na smluvní pokutu za netaktní jednání a to ve výši 20% z kupní ceny dle potvrzené objednávky a následně vystaveného platebního dokladu.
 • Expediční lhůta začíná běžet okamžikem připsáním příslušné částky na náš účet.


Údržba a užívání

 

 • Výrobky jsou určeny do interiéru. Ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Zásadně pro čištění nepoužívejte chemikálie,přípravky obsahující líh, ředidla, rozpouštědla a jiné agresivní a písčité prostředky. Textilie ošetřujte dle etiket na nich uvedených.
 • Všechny výrobky jsou určeny k užívání, pro které byly vyrobeny a určeny.
 • Všechny výrobky jsou dodávány v demontu

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Prodávajcí zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete:

Osobní údaje

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. mlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, okud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí e zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní odmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření upní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek e znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného boží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě rokazatelně dohodnuto jinak.

Křižanov 44. Hrob-Křižanov, 41704, IČ:76609219

KOŠE NA PRÁDLO | KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD | KOŠE NA HRAČKY | PEŘIŇÁKY | TRUHLY | LAVICE

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Kontakt

LMDesign

Křižanov 44, Hrob, 417 04

IČ: 76609219 | DIČ:CZ7956152831

tel: 00420777581515

e-mail: info@kos-trideni.cz

www.kos-trideni.cz | www.kosenapradlo.cz

© LMDesign 2020
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz